Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
Ambulans ve acil sağlık aracı üzerinde yer alacak yazı ve işaretler

MADDE 8 – (1) Kara ambulansları beyaz renkte olur, bunlardan acil yardım, ambulanslarını, kırmızı renkli ve fosforlu özellkte, en az 200 mm genşliğinde bir şerit çevreler, hasta nakil ambulanslarında ise bu şerit, lacivert renkli ve fosforlu özellikte, en az 200 mm genşliğinde olur. Yoğun bakım ve yenidoğan ambulanslarında, en az 200 mm genişliğinde, bir kırmızı bir mavi renkli ve fosforlu özellikte iki şerit çevreler. Ambulansın sınıfını gösterir yazılar ve kırmızı renkil hlial işareti aracın her iki yanında yer alır.

(2) Ambulanslar ve acil sağlık araçları üzerinde sadece kuruluşa ait isim, marka, işaret, logo ve iletişim bilgileri yer alır. Ambulans servisinin bir sağlık kuruluşu ile sözleşme yapması halinde, bu kuruluşun isim, marka ve işareti ambulans ve acil sağlık aracı üzerinde yer alabilir. Ancak bunlar ambulans servsinin bilgilerinden daha geniş bir yer kaplamaz.

(3) Hava ve deniz ambulanslarında asgari, kuruluşa ait isim, marka, işaret, logo ve iletşim bilgileri yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ambulans Servislerinin Ruhsatlandırılması, Başvuru Şartları ve Başvurunun Değerlendirilmesi

Tabela

MADDE 29 – (1) Ambulans servsnn dış tabelasında sadece uygunluk belgesnde beliritlen kuruluş isim ve/veya marka ve logosu ve unvanı yazılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM  Çeşitli ve Son Hükümler Yasaklar

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen;

d) İl ambulans servisi komuta ve kontrol merkezi haricinde tek bir çağrı merkezinden diğer ambulans serivsleri ve ambulanslarına aracılık edilemez. Bu amaçla hiçbir telefon, iletşim aracı, elektronik ortam, kişi veya kuruluş kullanılamaz.

e) Çağrı merkezinin telefonu üç rakamlı, ulusal veya uluslararası acil çağrı numaralarını çağrıştıran br numara olamaz.

f) Ambulanslar üzerinde bu Yönetmelikte belirtilenler dışında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamaz.

k) Ambulans servisler, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, resim sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimler ticar isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler.

l) Ambulans servisler yukarıda belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelernde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.

Reklâm, tanıtım ve bilgilendirme

MADDE 33 – (1) Ambulans servisleri; tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve ruhsatında yazılı hizmetlerinden başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer servisler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar.

(2) Ambulans servisler tarafından; sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faalyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilemez. 

(3) Ambulans servisler; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile ilgili açılış bilgileri ve benzer konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.

(4) Ambulans servisler tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelk bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarih ile yazan kişi ve kariyeri açıkça belirtilir.

Whatsapp Destek

Umde Reklam

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?