Ankara Büyükşehir Belediyesi Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliği
Bel.Mec.Karar Numarası : 102
Kabul Tarihi : 18.02.1991
Yayınlandığı İlan panosu : 19.02.1991

Çevre kirliliği... Dünyamızın geleceğini tehdit eden, geleceğe karşı sorumlu kitlelerin protesto eylemleriyle, direnişleriyle engellemeye çalıştıkları, sürekli gündemimizde kalan ve kalması gereken bir olgu. Çevre kirliliği tüm boyutlarıyla yaşantımızı olumsuz olarak etkiliyor. Kimi türleri fiziksel sağlığımızı, kimi türleri de ruhsal sağlığımızı tehdit ediyor. Çevre kirliliğinin “ görsel kirlilik” dediğimiz önemle bir türü varki kurtulmak için ne büyük maddi harcamalara, ne yüksek teknolojiye, ne de yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Yalnızca biraz dikkat ve duyarlılık göstermek yeterli ondan kurtulmak için. GÖRSEL KİRLİLİK Evet, kentimiz düzensiz ve tanıtım amacını aşacak şekilde kullanılan tabela ve reklam panolarıyla işgal altında. Belki tek tek göze hoş gelebilecek tabelalar bir binanın dış yüzeyini kaplayacak sayıya ulaştığında bizi rahatsız ediyor, görsel kirlilik haline geliyor.

NEDEN KURTULAMIYORUZ GÖRSEL KİRLİLİKTEN ?
Çünkü kirliliği önleyici yasal hükümler, yürütülmeleri merkezi ve yerel yönetimin değişik birimlerine verilmiş beş ayrı yasanın ve bir o kadar da yönetmeliğinin içine dağılmış durumda . Tüm bu yasal hükümlerin sistemli bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirilerek koordineli uygulamasını sağlamak gerekmektedir.

ANKARA’DA HİÇ BİR KİRLİLİĞİ İSTEMİYORUZ
İşte bu gerekçeden hareketle Ankara Büyükşehir Belediyesi GÖRSEL KİRLİLİĞİ yaratan Ankara Belediyesi Reklam Levhaları Yönetmeliği hazırladı ve bu yönetmelik Meclisimizin 18.02.1991 gün ve 102 sayılı kararı, 28.02.1992 tarih ve 70 sayılı, 16.11.1992 tarih ve 378 sayılı kararı, 05.06.1997 gün ve 275 sayılı ve 05.05.2002 tarih ve 214 sayılı kararları ile onaylanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğimiz Türkiye’de bu amaçla hazırlanan ilk yönetmeliktir. Ankara Büyükşehir Belediyesi çağdaş bir kent yaratmak için öncü uygulamalarını sürdürüyor.

GELİN, ANKARA’YI KURTARALIM / TEMİZLEYELİM
Temiz bir kent için , çağdaş bir başkent için kirlilikle savaşalım. Görsel kirliliğe karşı mücadeleyi tüm Ankaralılar olarak sürdürelim, kent kimliğimizi kazanalım. Gözlerimiz biraz rahatlasın.

Amaç ve Kapsam:
Madde 1-
 Bu yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınır ve Mücavir Alanları içerisinde reklam, tabela , boş alan ve arsa kullanımının yol açtığı görsel kirliliği ortadan kaldırmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.

Hukuki Dayanak:
Madde 2- (Değişik: Bel.Mec.nin 11/04/2008-993 K.)
 Bu yönetmelik 5393, 5216, 2464, 2918 ve 3194 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliklerinin Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine ait görev ve sorumlulukları belirleyen maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 Tanımlar: Reklam Alan ve Yerler; Madde 3- Ankara Büyükşehir Belediyesi sınır ve Mücavir Alanları içerisinde ticari amaçla reklam malzemesi kullanılabilecek reklam alan ve yerleri şunlardır:
a) Sabit Reklam Asma Panoları (Bill-Boardlar) :Ankara Büyükşehir Belediyesinin belirlediği yer ve ölçülerde kullanılan düzenli. Sabit açık hava panolarıdır.
b)Bina Dış Cepheleri: Binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.
c)Bina Sağır Duvarları: Binaların penceresiz ve açılışsız duvarlarıdır.
d)Boş Alan ve Arsalar: İnşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimlerde kullanılan ya da tümüyle boş tutulan alan ve arsalardır.
e)Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar , yeşil alanlar,yaya ve taşıt alt-üst geçitleri ,pazar yerleri , açık otoparklar ve benzeri alanlardır.
f)Otobüs Kapalı Durakları: Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüslere ait duraklardır.

Ticari Tanıtım Tabelaları:
Madde 4-
 Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınır ve Mücavir Alanları içerisinde yer alan ticari amaçlı işyerlerinin adları, işaretlerini ve duyurularını içeren tabelalar “Ticari Tanıtım” tabelaları olarak adlandırılır. Ticari tanıtım tabelaları şunlardır: a) Tek Ticari Tanıtım Tabelaları : Bir binanın yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cephelerinde yer alan dükkanlar için ya da bina tek bir işyerine ait ise, bu işyerinin tanıtımını yapmak için kullanılan ışıksız veya ışıklı ticari tabelalarıdır. b) Toplu Ticari Tanıtım Tabelaları: Bir binada dükkan dışında birden çok ticari amaçlı işyerinin bulunması halinde , bu işyerlerinin adlarını ve işretlerini tanıtmak amacıyla kullanılan ticari tabelalardır. c) Kaldırım ve Yol Üstü Ticari Tanıtım Tabelaları: Kaldırım ve yol üstlerinde ya da buralardaki elektrik direklerinde yer alan ve ticari amaçlı işyerlerinin adlarını, işaretlerini ve duyurularını içeren ışıksız veya ışıklı ticari tabelalardır.

Uygulama Esasları: Sabit Reklam Asma Panolarının Uygulama Esasları;
Madde 5-
 Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye sınır ve Mücavir Alanları içerisinde yer alan Sabit Reklam Asma Panolarının boyutlarını, yerlerini ve kullanım biçimlerini aşağıdaki esaslara göre belirler: a) Sabit Reklam Asma Panoları : Düzenlenmiş yeşil alanların içine ve önüne ; tarihi eser ve yapıların , heykel ve sanat eserlerinin. Kamu kuruluşlarına ait binaların , kültür-sanat işlevli yapıların önüne gelmeyecek ve bunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir. Kavşaklara yerleştirilecek Sabit Reklam Asma Panoları, görüş üçgenini kapatamaz. b) Sabit Reklam Asma Panolarının afiş alanları insanların uzanamayacağı yükseklikte ve en fazla 2x3,5 metre , en az 1,5x2 metre boyutlarında olacaktır. c) Sabit Reklam Asma Panolarının üzerindeki ticari duyuruların bozulması, yırtılması ve duyuru süresinin dolması neticesinde işlevini yitirmesi ya da boş kalması halinde yüzleri beyaz kağıtla örtülecektir. Bu husus kiracı tarafından yerine getirilecek, getirilmediği takdirde Ankara Büyükşehir Belediyesince kiracıdan tahsil edilecektir.

Tek Ticari Tanıtım Tabelaları Uygulama Esasları :
Madde 6-
 ( Değişik; Bel.Mec.nin 16.11.1992-378 K.) Bir binanın yol , meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cephelerinde yer alan dükkanların kullanacakları ışıksız veya ışıklı tek ticari tanıtım tabelaları dükkan cephe alanlarının %15’ inden fazlasını kaplayamaz. Binanın tek bir işyerine ait olması halinde kullanılacak ışıksız veya ışıklı tek ticari tanıtım tabelaları binanın cephe alanının % 10 ‘undan fazlasını kaplayamaz. Gerek dükkanların ve gerekse bir binanın tümünü kullanan işyerlerinin ışıksız veya ışıklı tek ticari tabelaları hiç bir şartta cephe yüzeyinden taşamaz. Askılı olarak cephe yüzeyinin dışına takılamaz. Ancak Sinema .Tiyatro ,Gazino ve benzeri eğlence yerleri Belediyeden özel izin almak koşuluyla bina cephesinden taşan ışıklı tabela kullanabilirler. Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde dükkan ve binanın tümünü kullanan işyerleri, süresi 15 günü aşmamak koşuluyla yukarıda belirtilen % 15 sınırlarının dışında ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapabilirler.

Toplu Ticari Tanıtım Tabelaları Uygulama Esasları :
Madde 7-
 ( Değişik; Bel.Mec.nin 16.11.1992-378 K.) Birden çok ticari amaçlı işyerinin bulunduğu binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheler binada yer alan dükkan dışındaki işyerleri tarafından reklam alanı olarak kullanılamaz. Bu binalardaki ticari amaçlı işyerleri tanıtımlarını toplu ticari tanıtım tabelaları vasıtasıyla yaparlar. Toplu ticari tanıtım tabelaları esas olarak bina girişinde ki dış cephede yer alır ve binadaki işyerlerinin kat sırasına göre düzenlenir. Bina girişinin ön cephede olmaması veya bina girişinin bu uygulamaya olanak vermemesi halinde ,binanın ön cephesinde uygun görülecek bir yerde ön görülen boyutları aşmamak koşuluyla toplu ticari tanıtım tabelaları asılabilir. Toplu ticari tanıtım tabelaları üzerinde , her işyeri aşağıda belirtilmiş renk kodlarıyla belirtilir. Kat numaraları : Zemin pantone mavi, yazılar beyaz. Resmi Kurumlar : Zemin pantone kırmızı, yazılar beyaz. Sağlık işyerleri : (Poliklinik , labaratuvar , hekim muayenehaneleri v.s.) : Zemin beyaz, yazı siyah ve kırmızı. Diğer İşyerleri : Zemin pantone açık mavi, yazılar siyah. ( Değişik; Bel.Mec.nin 05.06.1997 - 275 K.) Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygun göreceği cadde, meydan ve bulvarlarda birden çok ticari amaçlı işyerlerinin bulunduğu binalarda yer alan işyerleri, geceleri sürekli aydınlatmak ve bulunduğu binadan işyeri olarak faaliyet gösterdiği cephenin % 15’ini geçmemek koşulu ile renkli ışıklı tanıtım elemanları kullanılabilir. Ancak konut alanlarında bulunan ışıklı tanıtım elemanlarının çevreyi rahatsız etmesi veya bunun şikayet konusu olması halinde ışıklandırılmasına izin verilmez. Toplu Ticari Tanıtım Tabelaları yapım elemanları boyutları bakımından Ankara Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır. Bu konuda çıkacak ihtilaflar 20. Madde de öngörülen kurulca sonuçlandırılır.

Bina Sağır Duvarlarının Reklam Alanı Olarak Kullanılma Esasları ;
Madde 8-
 ( Değişik; Bel.Mec.nin 28.02.1992 – 70 K.) Bina sağır duvarlarını bina sahipleri reklam alanı olarak düzenlemek ve kiraya vermekte serbesttirler. Reklam alanı olarak kullanılacak sağır duvarlarda uygulanacak reklam , reklam sahibinin adını ve amblemini taşıyan ve plastik sanat yapıtı değeri taşıyan bir duvar resmini içerir. Ad ve amblem duvar resminin ancak % 15’ini kapsayabilir. Sağır duvarlara duvar resmi yaptıran kişi ya da kuruluş, duvar resmi üzerine reklamını koymak yerine , en yakın kaldırma, Ankara Büyükşehir Belediyesinin belirlediği koşullar içerisinde “Yapıt Kimliği ) levhası yerleştirebilir. Bina sahipleri sağır duvarlarını reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde , Ankara Büyükşehir Belediyesinin öngördüğü görsel kirlilik yaratmayacak bir biçimde düzenlemekle yükümlüdür.Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise , düzenleme Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılır ve masrafları bina sahiplerinden tahsil edilir.

Boş Alan ve Arsaların Cephelerinin Kapatılması ve Reklam Alanı Olarak Kullanılma Esasları ;
Madde 9-
 Şehir içinde geçici yeşil alan olarak düzenlenmeyen boş alan ve arsaların cephelerinin, koşulları aşağıda belirtilen paravana sistemiyle kapatılması zorunludur.

a) Paravana sistemleri en az 2.00 metre, en çok 3.00 metre yüksekliğinde olacak ve blok prekast beton , parçalı prekast beton , prekast beton dikmeli ahşap, prekast beton dikmeli çerçeveli tel kafes, ahşap çıtalı ahşap, demir konstrüksiyon dikmeli düz saç, demir konstrüksiyon dikmeli trapezoidal saç türlerinde ve aşağıda krokilerde gösterilen esaslara uygun olarak düzenlenecektir.
b) Paravana sistemleri boş alan ve arsa sınırları üzerinde kurulacaktır. Yaya yolu ve bölgelerinde ise paravana sistemleri yola doğru bina cephe hattından en çok 2.5 metre uzaklıkta yer alacaktır.
c) Bir boş alan ve arsanın cephesinin kapatılması için yapılan paravana sistemlerinde tek cins malzeme kullanılacaktır.
d) İnşaat faaliyetleri devam eden boş alan ve arsaların yol cephelerine konulacak paravana sistemlerinin uygun bir yerinde en az bir ağır vasıtanın girebileceği genişlikte ve aynı yükseklikte içeri doğru açılacak bir kapı bulunacaktır.
e) Paravana sistemlerinde kullanılan malzemenin zamanla bozularak çirkinleşmemesi için gerekli önlemler boş alan ve arsanın sahibi ya da kullanım hakkı sahibi tarafından alınacaktır.
f) Mülk sahibi ya da kullanım hakkı sahibi paravana sisteminin yapmaktan kaçınırsa , düzenleme Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ve masrafları mülk ya da kullanım hakkı sahibinden tahsil edilecektir.

Madde 10- Görsel kirlilik yaratan boş alan ve arsaların, mülk ya da kullanım hakkı sahibi tarafından onaylı İmar Planındaki hakları saklı kalmak koşuluyla geçici yeşil alan olarak düzenlemeleri halinde , paravana sistemiyle kapatılmalarına gerek yoktur.

Madde 11- Paravana sistemlerinin yol , meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına bakan yüzeyleri, mülk ya da kullanım hakkı sahibinin isteğine uygun olarak reklam alanı olarak kullanılabilir. Bu durumda, reklam alanı paravana yüzeyinin % 40 ‘ını geçemez.

Ortak Kamu Kullanım Alanlarında Reklam Yapma Esasları;
Madde 12- Yeşil alanlar, pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde , bunların projelerinde gösterilen yerlerin dışında, Sabit Reklam Asma panoları tesis edilerek, afiş ve pankart asılarak reklam yapılamaz.

Madde 13- ( Değişik; Bel.Mec.nin 08.05.2002 – 214 K.) Yaya ve taşıt alt ve üst geçitlerinin yüzleri ve ayaklarının 10 yılı geçmemek kaydıyla kiraya verilmesi, kira sözleşmesindeki şartname Encümence hazırlanarak kabul edilecektir.

Madde 14- ( Değişik; Bel.Mec.nin 08.05.2002 – 214 K.) Yaya ve taşıt alt ve üst geçitlerinin yüzleri ve ayaklarının 10 yılı geçmemek kaydıyla kiraya verilmesi, kira sözleşmesindeki şartname Encümence hazırlanarak kabul edilecektir.

Madde 15- Ortak Kamu Kullanım Alanlarında tesis edilmiş elektrik direkleri reklam alanı olarak kullanılabilir. Hangi direklerde ne tür malzeme kullanılarak ve hangi boyutlarda ne tür bir reklam yapılabileceği, Ankara Büyükşehir Belediyesince saptanır ve ilan edilir.

Kaldırım ve Yol Üstü Ticari Tanıtım Tabelaları Uygulama Esasları:
Madde 16-
 ( Değişik; Bel.Mec.nin 05.06.1997 – 275 K.) Kaldırım ve yol üstlerine veya dükkan önlerinde , bahçelerde her ne amaçla olursa olsun direkli ticari tanıtım ve reklam amaçlı tabela ve bez afiş konulamaz. Yerleri ve boyutları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun görülmek koşulu ile PTT , sağlık Kurumları ve Turizm Bakanlığı Danışma Bürolarına ait yön levhaları kaldırım ve yol üstlerine yerleştirilebilir. Ancak, şehrimizde son zamanlarda hızla yaygınlaşan akaryakıt istasyonları, yeni ve ithal oto servisleri ile , süpermarketler , hipermarketler, grosmarketler, showroomların v.b.lerinin imar mevzuatı çerçevesinde kendi imarlı alanları içerisinde peyzaj mimaride yerleri ve şekilleri belirlenmiş logo veya alameti farikalarının şehircilik, estetik ve trafik açısından mahsur teşkil etmemeleri koşuluyla takılmasına izin verilir.

Otobüs Kapalı Duraklarını Reklam Alanı Olarak Kullanma Esasları;
Madde 17- Otobüs kapalı duraklarının otobüs geliş yönünün tersindeki yan iç ve dış yüzü ve tavan üstleri reklam alanı olarak kullanılabilir. Tavan üstü reklam panolarının yüksekliği, durak yüksekliğinin % 10’ unu geçemez.

Madde 18- ( Değişik; Bel.Mec.nin 05.06.1997 – 275 K.)
a) Bina çatılarına o binada faaliyette bulunan veya bulunmayan hiç bir kimse, kuruluş ve kurum tarafından bina yüksekliğini artıracak biçimde sabit reklam konulamaz.Ancak bina yüksekliğini artıracak nitelikte taşımayan projelendirilmiş çatı reklamlarının ışıklı olması ve Büyükşehir Belediyesinden gerekli izin alınması koşulu ile konulmasına izin verilir.

b) Yer balonları ve uçan balonlarla yapılacak reklamlar. Bina çatısının, bina önlerinin veya otopark ve benzeri yerlerin uygun olması ve Büyükşehir Zabıta Müdürlüğünce sakınca bulunmaması halinde ve teknik şartnamede beriltilen koşulların yerine getirilmesi şartı ile reklam yapılmasına izin verilir.

Madde 19- ( Değişik; Bel.Mec.nin 16.11.1992 – 378 K.)
Bu yönetmelik , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Emlak İstimlak ve İşletmeler Daire Başkanlığı, İmar Daire Başkanlığı, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı,Hesap İşleri Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ilgili İlçe Belediye yetkilisinden oluşan bir komisyon marifetiyle yürütülür.

Geçici Hükümler:
Madde 20- ( Değişik; Bel.Mec.nin 16.11.1992 – 378 K.)
 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Komisyon Çalışmalarında yardımcı olmak ve bu Yönetmeliğin uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm bulmak ve Belediye ye sunmak amacıyla, Ankara Ticaret Odası, Ankara esnaf ve Sanatkarlar odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İlgili kuruluş ve Belediye Temsilcilerinden oluşan bir uygulama ve değerlendirme kurulu kurar. Kurul Belediye Başkanlığı’nın çağrısı üzerine toplanır.

Madde 21- ( Değişik; Bel.Mec.nin 28.02.1992 – 70 K.) Daha önce Belediyemizle yapılmış sözleşmeler neticesinde yönetmelik hükümlerine aykırı uygulama içinde bulunanların hakları Belediyemizle yapılan sözleşmelerin sonuna kadar geçerlidir.

Madde 22- Bu yönetmeliği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Madde 23- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ( Bu yönetmelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.1991 tarih ve 102 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 19.02.1991 tarihinde ilan panosunda ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.)

Geçici madde 1- ( Büyükşehir Belediye Meclisinin 05.06.1997 tarih ve 275 sayılı kararı ile eklenmiştir.) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 7. Madde de bahsedilen oran nispeti daha önceki yönetmelik gereği izin verilenlere uygulanmaz.

Geçici Madde 2- Kent içerisindeki akaryakıt istasyonları , marketler zinciri ve showroomlara ait olup, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar monte edilmiş olanlara Yönetmeliğin 16/3 fıkrası uygulanmaz.

Whatsapp Destek

Umde Reklam

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?