Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği
Birinci Bölüm- Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloj ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, muayenehaneler ve hastaneler de dâhili olmak üzere her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 59 uncu maddesi ile 13/1/1960 tarihli ve 4/12578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm- Tabelaların İçeriği
Dış tabela
MADDE 4 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:
a) Muayenehanelerde hekimler ad ve soyadlarını, akademik unvanlarını ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre alınmış uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanlarını yazabilirler. Tabelalarda bu nitelikte olmayan herhangi bir bilgiye yer verilemez. Birden fazla alandaki uzmanlığını ilan etmek isteyen hekimler, bunu aynı tabelada göstermek zorundadır.
b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının dış tabelalarında ruhsatlarında belirtilen kuruluş isim ve unvanı ile faaliyet izni belgesinde belirtilen uzmanlık dalları yazılabilir. Özel sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşunun adından önce gelmek üzere “Özel” ibaresini belirtmek zorundadırlar.
(2) Sağlık kurum ve kuruluşları, başka resim veya özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri tabelalarında belirtemezler.
(3) Tabelalarda Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan bir uzmanlık dalına, tanı ve tedavi yöntem ile sağlık kuruluşunda mevcut tıbbi cihaz bilgilerine ve özelliklerine yer verilemez.
(4) Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında çalışma gün ve saatler le telefon numaralarına yer verilebilir.

Diğer tabelalar
MADDE 5 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları, ayrı bir tabela ile burada hizmet verilen tıp dallarını, ayrıca ruhsatlandırılmış özel hizmet birimlerini ve çalışan hekimlerin adı, soyadı ve uzmanlık dalları ile akademik unvanlarını gösteren tabelalar asabilirler.
(2) Bu tabelalarda, tam olarak faaliyete geçmemiş veya ilgili uzmanı olmayan tıp dalı ve üte isimlerine yer verilemez.
(3) Laboratuvarların isimlerinin yer aldığı dış tabelalarda, sağlık kuruluşunun bünyesinde bulunan birimler ile çalışan hekimlerin isimler de yer alabilir.

Acil tabelaları
MADDE 6 – (1) Hastaneler le 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında, acil servis girişlerinin belirlenmesi amacıyla, beyaz zemin üzerine ters “C” harfi şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle “ACİL” ibaresinin yer aldığı tabela bulundurulur.

Üçüncü Bölüm Tabela Standardı
Tabela sayısı
MADDE 7 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşları, faaliyet gösterdikleri binanın en fazla iki cephesi le bina girişine bir tabela asabilirler. 24 saat hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşları, kurum veya kuruluşun acil durumlarda kolayca bulunabilmesi amacıyla, hizmet binasının çatı katına gündüz ve gece uzaktan görülebilecek boyutta, çerden ışıklandırılabilen ve yalnızca sağlık kuruluşunun adının yazılı olduğu bir tabela koyabilirler. Ana yollardan uzakta yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarının kolayca bulunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla, kurum ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri binanın bulunduğu cadde veya sokak girişlerine birer tane olmak üzere, yalnızca sağlık kuruluşunun adının, muayenehanelerde ise hekimin adının yazılabileceği en fazla iki adet bilgi levhası konabilir. Herhangi bir nedenle apartman üzerine tabela asılamaması ve sağlık kuruluşunun tamamen bina arka cephesinde kalması durumunda bina imar sınırları içinde kalacak şekilde direk üzerine bir adet tabela konabilir. Bina duvarlarına veya cama yazılan yazılar tabela olarak değerlendirilir.

Tabela boyutu
MADDE 8 – (1) Bina cephelerine konulacak tabelalar en çok; a) Muayenehanelerde 4 m2, b) Diğer ayakta teşhis ve tedavi yapılan her türlü sağlık kuruluşunda 8 m2, c) Hastanelerde 20 m2, olabilir. (2) Bina giriş kapılarına asılabilecek tabelalar 40 X 60 cm’den, sağlık kuruluşunun ana yollardan uzak olması nedeniyle konulabilecek bilgi levhaları 100 X 80 cm’den, acil tabelası se 50 X 70 cm’den büyük olamaz.

Tabelanın diğer şekil özellikler
MADDE 9 – (1) Tabelaların diğer özellikler aşağıdaki şekildedir; a) Tabelalarda zemin beyaz renkte olması halinde zemin harç, zemin beyaz dışında bir renkte olması halinde zemin dâhil en fazla k renk kullanılabilir. b) Tabelaya yazılması zorunlu olan “Özel” ibaresi diğer yazı büyüklüğünün yarısından az olmamak kaydı le sağlık kuruluşunun adından küçük yazılabilir. c) Işık verici vasıtalarla tabelaların süslenmesi yasaktır. ç) Tabela yazıları süslemesiz ve sade olmalıdır. d) Dış tabela ve acil tabelası ancak sağlık kuruluşunun faaliyette bulunduğu saatlerde ışıklandırılabilir. E) Acil tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamaz. f) Kötü görünümlü tabelalar kullanılamaz.

Dördüncü Bölüm-- Son Hükümler Aykırılık
MADDE 10 – (1) Muayenehaneler le diğer tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, yukarıda tanımlanan sayı, şekil ve içeriğe aykırı herhangi bir tabela kullanılması yasaktır. (2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Türk Tabipler Birliği Kanunu ve Türk Tabipler Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

MADDE 11 – (1) 15/1/1999 tarihinde yürürlüğe gren Türk Tabipler Birliği Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin bu Yönetmeliğe aykırı hükümler le tabip odaları tarafından yapılan tabela düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Halen kullanılmakta olan tabelalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan tabelalar 3 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Tabipler Birliği yürütür.

 

Whatsapp Destek

Umde Reklam

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?